Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu

Objavljeno: 29.10.2018

Podsjećamo zainteresovane kandidate da je još uvijek otvoren Konkurs / Natječaj za upis studenata u prvu godinu diplomskog na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2018/2019. godini.

 

Ekonomski fakultet nudi mogućnost upisa studentima na:

 

 

 

  • Magistarski studij iz oblasti Poslovne ekonomije
  • Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu
  • Magistarski studij: Poslovna informatika (smjer Poslovna inteligencija) kao multidisciplinarni studij Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija

 

 

 

Magistarski studij: Menadžment u kulturnom turizmu

 

 

 

Studijski program iz oblasti kulturnog turizma realizuje se kao studij drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (četiri semestra) sa ukupnim opterećenjem od 120 ECTS bodova. Na studiju je organizovana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja magistra menadžmenta u kulturnom turizmu. U drugom i trećem semestru studija studenti će imati priliku da, pored obaveznih predmeta, pohađaju nastavu iz predmeta koje sami odaberu. Naime, u drugom semestru studenti pored tri obavezna predmeta biraju još 2 izborna (od ponuđenih 4) a u trećem semestru pored jednog obaveznog studenti biraju 2 izborna predmeta (od ponuđenih 5). U trećem semestru studenti su također obavezni pohađati stručnu praksu koja će biti  organizovana u saradnji sa različitim organizacijama i institucijama koje djeluju u oblasti kulturnog turizma.

 

Studenti će biti anketirani da bi se dobile informacije o izbornim predmetima za koje bi željeli da se izvodi nastava. Nakon obavljene analize rezultata ankete Naučno-nastavno vijeće će donijeti odluku o predmetima za koje će biti izvođena nastava uzimajući u obzir interese studenata iskazane anketom,  ekonomsku isplativost studija, opterećenje nastavnika u datoj akademskoj godini te ostale relevantne elemente definisane Statutom Univerziteta i Pravilima studiranja na drugom ciklusu.

 

Prijave za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa (diplomskog) studija za Menadžment u kulturnom turizmu kandidati podnose u Studentsku službu Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.