DOKUMENTI


Bankarstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita Bankarstvo - rezultati prvog parcijalnog ispita
Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa Osnovi ekonomije - rezultati prvog parcijalnog testa
Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog ispita od 22.11.2018. godine Osnovi računovodstva - rezultati prvog parcijalnog ispita od 22.11.2018. godine
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati prvog parcijalnog testa
Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa Javne finansije - rezultati prvog parcijalnog testa
IK tehnologija u turizmu (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa IK tehnologija u turizmu (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Računovodstvo (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita od 21.11.2018. Računovodstvo (Studij turizma) - rezultati prvog parcijalnog ispita od 21.11.2018.
Analiza poslovanja preduzeca - rezultati ispita od 20.11.2018. Analiza poslovanja preduzeca - rezultati ispita od 20.11.2018.
Poslovno komuniciranje (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Poslovno komuniciranje (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Poslovno komuniciranje - rezultati prvog parcijalnog testa Poslovno komuniciranje - rezultati prvog parcijalnog testa
Ekonomika turizma (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa Ekonomika turizma (Studiji turizma) - rezultati prvog parcijalnog testa
Rezultati prvog testa iz Finansijskog menadžmenta Rezultati prvog testa iz Finansijskog menadžmenta
Rezultati prvog testa iz Poslovnih finansija Rezultati prvog testa iz Poslovnih finansija
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.11.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.11.2018.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 03.11.2018. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 03.11.2018. godine
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 31.10.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 31.10.2018.
Analize poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 26.10.2018. Analize poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 26.10.2018.
Poslovno pravo - rezultati ispita od 05.10.2018. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 05.10.2018. godine
Makroekonomija - rezultati ispita od 05.10.2018. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 05.10.2018. godine