DOKUMENTI


Rezultati prvog testa iz Finansijskog menadžmenta Rezultati prvog testa iz Finansijskog menadžmenta
Rezultati prvog testa iz Poslovnih finansija Rezultati prvog testa iz Poslovnih finansija
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.11.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 19.11.2018.
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 03.11.2018. godine Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 03.11.2018. godine
Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 31.10.2018. Spoljnotrgovinsko poslovanje - rezultati ispita od 31.10.2018.
Analize poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 26.10.2018. Analize poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 26.10.2018.
Poslovno pravo - rezultati ispita od 05.10.2018. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 05.10.2018. godine
Makroekonomija - rezultati ispita od 05.10.2018. godine Makroekonomija - rezultati ispita od 05.10.2018. godine
Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 05.10.2018. godine Metodi i modeli poslovnog odlučivanja - rezultati ispita od 05.10.2018. godine
Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 05.10.2018. Osnovi ekonomije (Studij turizma) - rezultati ispita od 05.10.2018.
Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 05.10.2018. Osnovi ekonomije - rezultati ispita od 05.10.2018.
Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 06.10.2018. godine Matematika za ekonomiste - rezultati ispita od 06.10.2018. godine
Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.10.2018. Finansijsko računovodstvo - rezultati ispita od 05.10.2018.
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 05.10.2018. Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 05.10.2018.
Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.10.2018. godine (integralni test) Osnovi računovodstva - rezultati ispita od 05.10.2018. godine (integralni test)
Osnove računovodstva - rezultati ispita od 05.10.2018. godine (drugi parcijalni test) Osnove računovodstva - rezultati ispita od 05.10.2018. godine (drugi parcijalni test)
IK tehnologije u turizmu - rezultati ispita od 03.10.2018. IK tehnologije u turizmu - rezultati ispita od 03.10.2018.
Poslovno pravo - rezultati ispita od 29.9.2018. godine Poslovno pravo - rezultati ispita od 29.9.2018. godine
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 28.9.2018. godine (parcijalni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 28.9.2018. godine (parcijalni test)
Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 28.9.2018. godine (integralni test) Analiza poslovanja preduzeća - rezultati ispita od 28.9.2018. godine (integralni test)